TCEP

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

ยื่นใบสมัครพร้อมรายละเอียด ในวันที่ ๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งมีคุณสมบัติ คือ 

๑.๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑.๒ เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Tags:

ร่างข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน

ส่งเอกสารสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน กลับมาภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยช่องทางหนึ่งในต่อไปนี้:

  1. ส่งเป็นไฟล์รูป suthee-er@hotmail.com
  2. LINE: SUTHEE-ER
  3. ทางจดหมาย: 315 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

Tags:

Vote ตราสัญลักษณ์ "วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย"

Description: 

Click ที่ภาพ เพื่อขยายขนาด และดูชื่อตัวเลือก และ vote ด้านขวามือ

สามารถลงคะแนนได้เฉพาะ user ที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น ลงทะเบียน

TCEP meeting: Follow-up video 27 สิงหาคม 2553

Tags:

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Thai College of Emergency Physicians' project)

Tags:

Subscribe to RSS - TCEP