ร่างข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน

ส่งเอกสารสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน กลับมาภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยช่องทางหนึ่งในต่อไปนี้:

  1. ส่งเป็นไฟล์รูป suthee-er@hotmail.com
  2. LINE: SUTHEE-ER
  3. ทางจดหมาย: 315 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

Tags: