ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

ยื่นใบสมัครพร้อมรายละเอียด ในวันที่ ๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งมีคุณสมบัติ คือ 

๑.๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑.๒ เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

๑.๓ เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต

๑.๔ เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ข้อ ๒ Download ใบสมัคร ที่ http://www.taem.or.th/TCEPelection หรือจากสถาบันฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินทุกแห่ง (พิมพ์) เป็นลายลักษณ์อักษร 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก ด้วยอักษรไทยสารบรรณ ขนาด ๑๔ ไม่เกิน ๑๕ บรรทัด พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด ๒ x ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 

พร้อมแผ่นซีดีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก 

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึง 

พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี  ๒๗๐ ถ. พระราม ๖ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐

ข้อ ๓ วัน เวลา รับใบสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดรับสมัครวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ TCEPelection@taem.or.th

Tags: