ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นวันสถาปนา "วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย" ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙